Algemene voorwaarden


Artikel 1 Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en overeenkomst tussen Sunshine Nederland B.V., KvK 70720428, gevestigd en kantoorhoudende te Silvolde, hierna te noemen: ‘Gebruiker’ en degene aan wie Gebruiker een aanbieding doet en/of een overeenkomst sluit, hierna te noemen: ‘Afnemer/opdrachtgever’ waarop
Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van eventueel door de Afnemer/opdrachtgever gehanteerde inkoop- of andere algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2 Aanbiedingen
1. De aanbiedingen van Gebruiker zijn gebaseerd op de informatie die door de Afnemer/opdrachtgever is verstrekt. De Afnemer/opdrachtgever staat ervoor in dat alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de overeenkomst aan Gebruiker zijn verstrekt.
2. Alle aanbiedingen van Gebruiker zijn vrijblijvend, zowel wat prijs, inhoud, uitvoering als de levertijd en leverbaarheid betreft en zijn gebaseerd op uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende voor Gebruiker normale werktijden.
3. Bij aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, gegevens betreffende hoeveelheden, afmetingen, gewichten, kleuren etc. die in de aanbieding zijn weergegeven dienen enkel om een algemene voorstelling van het aanbod van Gebruiker weer te geven, gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Definitieve opmetingen en technische tekeningen zullen zo nodig eerst na de aanvang van de uitvoering van de overeenkomst worden gedaan/verstrekt. Door Gebruiker verstrekte gegevens dienen steeds door de Afnemer/opdrachtgever te worden gecontroleerd.
4. Gebruiker behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor een aanbieding te herroepen of een aanvaarding door Afnemer/opdrachtgever niet te accepteren wanneer daarin naar het oordeel van Gebruiker vergissingen of verschrijvingen zijn opgenomen of indien het product waarop deze betrekking heeft niet meer beschikbaar is.

Artikel 3 Totstandkoming overeenkomsten
1. Indien de aanvaarding door de Afnemer/opdrachtgever, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod dan is Gebruiker daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Gebruiker anders aangeeft.
2. Behoudens Gebruiker een acceptatie van een uitgebrachte aanbieding niet binnen 14 dagen na die acceptatie niet herroept of niet accepteert, komt een overeenkomst tussen Gebruiker en de Afnemer/opdrachtgever tot stand nadat Gebruiker een door Afnemer/opdrachtgever geaccepteerde aanbieding heeft bevestigd of een schriftelijke overeenkomst
door beide partijen is getekend.

Artikel 4 Prijzen
1. Alle prijzen die door Gebruiker zijn opgegeven, zijn gebaseerd op het moment van aanbieding geldende kostprijzen.
2. Indien na de datum van aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst één of meer kostprijsbepalende factoren waarop enige prijs is gebaseerd, waaronder overheidsmaatregelen en/of in geval van een type- en/of schrijffout begrepen, heeft Gebruiker het recht om de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. Indien de
prijsverhoging meer dan 10% bedraagt, heeft de Afnemer/opdrachtgever het recht om de overeenkomst binnen 8 dagen nadat de prijsverhoging door Gebruiker is medegedeeld, middels een schriftelijke verklaring te ontbinden. Gebruiker is bij een ontbinding op grond van deze bepaling niet aansprakelijk voor de schade die de Afnemer/opdrachtgever dientengevolge lijdt. De bepalingen omtrent de aansprakelijkheid als omschreven in artikel 13 zijn ook in dit geval van toepassing.

Artikel 5 Meerwerk
1. De Afnemer/opdrachtgever heeft het recht voor- of tijdens de uitvoering van de overeenkomst hierin wijzigingen te verlangen. In dat geval aanvaardt hij dat de termijn van levering en/of uitvoering van de overeenkomst daarvan kan worden beïnvloed. Gebruiker is gerechtigd om een verzoek tot wijziging van de overeenkomst te weigeren.
2. Wijzigingen in de overeenkomst die meer kosten met zich brengen, zal voor uitvoering en verrekening in aanmerking komen en kunnen aan de Afnemer/opdrachtgever afzonderlijk in rekening worden gebracht. Gebruiker zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf geven. Het gemis van een schriftelijke opdracht voor meerwerk laat onverlet de aanspraken van Gebruiker op de verrekening van de extra meerkosten.
3. Als meerwerk zal in elk geval worden beschouwd al hetgeen door Gebruiker op verzoek en in opdracht van de Afnemer/opdrachtgever of ingevolge gewijzigde instructies boven de uit de overeenkomst voorvloeiende werkzaamheden door Gebruiker wordt gepresteerd, berekend op basis van op dat moment gangbare tarieven bij Gebruiker.

Artikel 6 Leveringstermijnen en uitvoering van de overeenkomst
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn dient de Afnemer/ opdrachtgever aan Gebruiker schriftelijk een redelijke termijn mede te delen om alsnog uitvoering te geven aan de
overeenkomst.
2. Indien Gebruiker gegevens behoeft van de Afnemer/opdrachtgever voor de uitvoering van de overeenkomst dan wel de start van de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van de uitvoering of afronding van door de Afnemer/opdrachtgever zelf ingeschakelde derden, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de gegevens zijn ontvangen of dan op het moment dat Gebruiker met de uitvoering kan aanvangen en de Afnemer/opdrachtgever aan zijn verplichtingen tot dat moment heeft voldaan.
3. Levering vindt plaats op een door Gebruiker en Afnemer/opdrachtgever in overleg aangewezen locatie.
4. De Afnemer/opdrachtgever is gehouden ervoor zorg te dragen dat voldoende opslag-, laad-, los- (parkeer-), werkruimte en de nodige elektriciteit en water kosteloos ter plaatse beschikbaar zijn en dat alle wettelijk bepaalde en noodzakelijke veiligheidsmaatregelen en andere voorzorgsmaatregelen genomen zijn en gehandhaafd worden.
5. De Afnemer/opdrachtgever verbindt zich ervoor zorg te dragen dat alle door anderen dan Gebruiker te leveren constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten/werkzaamheden, zover verricht, gevorderd zijn en kwalitatief zodanig uitgevoerd zijn, dat de uitvoering van de overeenkomst door Gebruiker onverwijld, ongestoord, zonder
vertraging en onderbreking kan geschieden. Indien de Afnemer/opdrachtgever in gebreke mocht komen met de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Gebruiker gehouden is, dan is de Afnemer/opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen kosten, die aan de zijde van Gebruiker direct of indirect ontstaan.
6. Gebruiker zal niet gehouden zijn om onderzoek ten aanzien van de constructie, naar asbestverdacht of asbesthoudend materiaal dan wel onderzoek en/of controle op noodzakelijke en/of verleende bouwvergunningen of eventuele monumentenstatus van de onroerende zaak van de Afnemer/opdrachtgever te verrichten. De Afnemer/opdrachtgever verbindt zich en garandeert alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde vergunningen tijdig beschikbaar te hebben en alle voor de uitvoering van de overeenkomst door Gebruiker noodzakelijke onderzoeken te hebben doen verrichten. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor het achterwege laten daarvan door de Afnemer/opdrachtgever en niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling.
7. Gebruiker zal – voor zover partijen niet uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen – voor het verticale transport van materialen en gereedschappen kosteloos gebruik mogen maken van door de Afnemer/opdrachtgever tijdig ter beschikking gestelde lieren, bouwliften en/of bouwkranen.
8. Alle extra kosten, voortvloeiende uit het niet tijdig of niet beschikbaar hebben of niet nakomen van de in dit artikel vermelde verplichtingen door Afnemer/opdrachtgever komen ten laste van de Afnemer/opdrachtgever.
9. Gebruiker is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
10. Gebruiker heeft het recht om de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en de verschillende fasen afzonderlijk te factureren. In dit geval kan Gebruiker de uitvoering van die onderdelen die tot de betreffende fase of tot een volgende fase opschorten totdat de betreffende uitvoeringstermijn is voldaan dan wel de Afnemer/opdrachtgever
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

Artikel 7 Overmacht
1. In geval van overmacht, zoals is bedoeld in de wet, jurisprudentie of in het verkeer geldende opvatting, is Gebruiker gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, hetzij de uitvoering ervan op te schorten, zonder tot schadevergoeding (schadeloosstelling) gehouden te zijn.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent inde wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waarop Gebruiker niet in staat is de verplichtingen na te komen.
3. Voor zover Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te declareren of te verrekenen met reeds gedeclareerde facturen.

Artikel 8 Betaling
1. De Afnemer/opdrachtgever is verplicht om te betalen op de wijze zoals in de aanbieding of overeenkomst is bepaald. Indien geen betalingstermijn of –wijze is overeengekomen, dan geldt een betaaltermijn van 5 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van de betalingstermijn zonder dat volledige betaling heeft plaatsgevonden, is de
Afnemer/opdrachtgever direct, zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. Alsdan heeft Gebruiker het recht een eventueel overeengekomen betalingsschema te herroepen, zodat de totale overeengekomen prijs ineens opeisbaar is. Tevens is de Afnemer/opdrachtgever vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag de
wettelijke (handels)rente verschuldigd.
2. Indien de Afnemer/opdrachtgever in gebreke is met de nakoming van enige betalingsverplichting is Gebruiker gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten ( indien een leverings- of uitvoeringstermijn is overeengekomen, wordt deze voor de duur van de opschorting verlengd ), of de overeenkomst al dan niet geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
3. Indien betaling niet binnen de betalingstermijn heeft plaatsgevonden, is de Afnemer/opdrachtgever aan Gebruiker buitengerechtelijke kosten verschuldigd overeenkomstig de regels van de Wet Incassokosten over het openstaande factuurbedrag en komen alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, verband houdende met de niet of niet
tijdige betaling door de Afnemer/opdrachtgever of andere toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst door de Afnemer/opdrachtgever voor rekening van de Afnemer/opdrachtgever.
4. De Afnemer/opdrachtgever is niet gerechtigd de betaling, van een vordering van Gebruiker op de Afnemer/ opdrachtgever op te schorten, te verrekenen of uit te stellen, om welke reden dan ook.
5. Door de Afnemer/opdrachtgever gedane betalingen zullen in de eerste plaats in mindering strekken van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud
1. Zolang Gebruiker geen volledige betaling inzake van de overeenkomst van partijen met betrekking tot de geleverde zaken of gerelateerde diensten heeft ontvangen, blijven de geleverde zaken, eigendom van Gebruiker.
2. Alle daden van beschikking met betrekking tot de door Gebruiker verkochte en geleverde zaken, zijn de Afnemer/opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
3. Voor het geval Gebruiker de in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft Afnemer/opdrachtgever reeds nu onvoorwaardelijke en niet herroepbare toestemming aan Gebruiker of door deze aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Gebruiker zich bevinden en die zaken mede terug te nemen.

Artikel 10 Reclames
1. De Afnemer/opdrachtgever is verplicht om de geleverde zaken direct na de levering/uitvoering te inspecteren en eventuele gebreken direct bij Gebruiker schriftelijk te melden. Indien de door Gebruiker geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden niet juist is uitgevoerd dan wel indien er beschadigingen of andere gebreken aan kleven,
dient de Afnemer/opdrachtgever binnen 14 dagen na levering en/of voltooiing van de betreffende werkzaamheden dit schriftelijk aan Gebruiker te melden, bij gebreke waarvan de Afnemer/opdrachtgever hierop geen beroep meer kan doen.
2. De melding van de klacht dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Gebruiker in staat is adequaat te reageren.
3. Indien een klacht gegrond is, zal Gebruiker de door hem geleverde zaken en/of werkzaamheden herstellen of alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij de gebreken het gevolg zijn van aan de Afnemer/opdrachtgever toe te rekenen oorzaken. Indien en zover dit niet meer mogelijk of zinvol is, zal Gebruiker slechts aansprakelijk zijn binnen
de grenzen van artikel 13.

Artikel 11 Garantie
1. Gedurende een in de aanbieding of overeenkomst gespecificeerde garantietermijn, zal de Gebruiker gebreken die die aan de door hem geleverde zaken en/of diensten ontstaan, herstellen. Deze garantie heeft uitsluitend betrekking op motorgebreken, lekkages, het niet sluiten van constructies en constructiefouten.
2. De garantie wordt uitsluitend verstrekt voor de in het vorige artikellid genoemde gebreken en niet voor eventuele overige gebreken. Daarnaast is de garantie niet van toepassing, indien het gebrek is ontstaan als gevolg van verkeerd gebruik, nagelaten zorg, onoplettendheid, weersomstandigheden, vandalisme, brand of enige andere omstandigheid
die in redelijkheid niet aan Gebruiker toe te rekenen is waaronder begrepen door Afnemer/opdrachtgever of derden in de profielen aangebrachte boorgaten en schroeven, uitgevoerde herstelwerkzaamheden dan wel wijzigingen die tot gebreken kunnen leiden.
3. Indien de Afnemer/opdrachtgever reparaties aan de door Gebruiker geleverde zaken laat uitvoeren door derden, zonder dat door de Gebruiker hiervoor schriftelijk toestemming is gegeven, kunnen de kosten hiervan niet door de Afnemer/opdrachtgever van Gebruiker worden gevorderd.
4. Indien er geen garantietermijn is overeengekomen, geldt een garantietermijn van 1 jaar vanaf de dag van door Gebruiker geleverde zaken.
5. Indien en zover Gebruiker en de Afnemer/opdrachtgever voorts uitdrukkelijk een onderhoudscontract zijn overeengekomen, wordt de garantietermijn steeds verlengd met een periode van 1 jaar. De aanvullende garantie eindigt na afloop/datum beëindiging van het onderhoudscontract.
6. De garantie in deze bepaling geldt alleen voor zover de Afnemer/opdrachtgever behoorlijk en tijdig aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst en/of een eventueel uitdrukkelijk overeengekomen onderhoudscontract, inclusief deze algemene voorwaarden heeft voldaan.

Artikel 12 Ontbinding
1. Bij voortijdige beëindiging van de overeenkomst door de Afnemer/opdrachtgever heeft Gebruiker recht op compensatie van het aangeboden en/of overeengekomen werk overeenkomstig de tot aan dat moment verschuldigde declaraties, zulks ten titel van forfaitaire schadevergoeding en zonder dat Gebruiker nog gehouden is om aan eventuele verdere verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te voldoen. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van Gebruiker op de Afnemer/opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Voorts behoudt Gebruiker steeds het recht om in plaats van de forfaitaire schadevergoeding compensatie van de daadwerkelijke schade door de ontbinding te vorderen wanneer deze hoger mocht zijn dan de forfaitaire schadevergoeding.
2. Indien een overdracht van werkzaamheden voor Gebruiker extra kosten met zich brengt, worden deze aan de Afnemer/ opdrachtgever voorafgaande aan de medewerking daaraan in rekening gebracht.
3. Gebruiker is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, indien:
– de Afnemer/opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt;
– na het sluiten van de overeenkomst Gebruiker ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Afnemer/opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen voor zover de tekortkoming de opschorting rechtvaardigt;
– de Afnemer/opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;
– de Afnemer/opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard of het faillissement is aangevraagd;
– de Afnemer/opdrachtgever surseance van betaling heeft gekregen of surseance van betaling is aangevraagd.
4. Voorts is Gebruiker bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordien die van dien aard zijn dat nakoming van de opdracht onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde
instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
5. Bij ontbinding van de overeenkomst op grond van lid 3 en 4 van dit artikel is Gebruiker geen schadevergoeding aan de Afnemer/opdrachtgever verschuldigd.

Artikel 13 Aansprakelijkheid
1. De Gebruiker is slechts aansprakelijk voor directe schade ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid door Gebruiker zelf en is slechts verantwoordelijk voor datgene dat is vastgelegd in de overeenkomst tussen partijen.
2. Gebruiker is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder in ieder geval begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, bedrijfsstagnatie of immateriële schade van de Afnemer/opdrachtgever.
3. De Gebruiker is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Gebruiker is uitgegaan van door de Afnemer/opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, voor schade die is ontstaan door overmacht aan de zijde van of door ontbinding van de overeenkomst door Gebruiker dan wel voor tekortkomingen in de nakomingen van de verplichtingen aan de zijde van de Afnemer/opdrachtgever zelf of door hem ingeschakelde derden uit hoofde van de overeenkomst of de algemene voorwaarden.
4. Gebruiker is niet aansprakelijk voor bouwkundige gebreken aan de onroerende zaak of gebouwen van de Afnemer/ opdrachtgever, stormschade en de gevolgen daarvan.
5. De aansprakelijkheid van Gebruiker is in elk geval beperkt tot maximaal het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker in een voorkomend geval dekt, inclusief het eigen risico dat de Gebruiker overeenkomstig de verzekering draagt. In het geval de aansprakelijkheidsverzekering van Gebruiker geen dekking biedt, is de aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de onderliggende overeenkomst met de Afnemer/opdrachtgever.

Artikel 14 Privacy
1. Gebruiker respecteert en beschermt de privacy van de Afnemer/opdrachtgever. Gebruiker beperkt zich tot registratie van de gegevens, welke noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de overeenkomst en de communicatie met de Afnemer/opdrachtgever.
2. Gebruiker verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden en zal uiterste zorg dragen voor een deugdelijke en veilige opslag van de gegevens en informatie welke de Afnemer/opdrachtgever aan Gebruiker verstrekt. Indien de betreffende informatie persoonsgegevens bevat, zal Gebruiker zich daarbij houden aan de bijbehorende
verplichtingen ter bescherming van deze persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Artikel 15 Slotbepaling
1. Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk door de rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet en zal voor deze bepaling(en) ter vervanging daarvan een bepaling gelden die, voor zoveel mogelijk met het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling daarvan overeenkomt die niet als onredelijk bezwarend wordt aangemerkt.
2. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.
3. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
4. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 16 Toepasselijk recht en bevoegde rechter
1. Op alle rechtsbetrekkingen en geschillen tussen Gebruiker en de Afnemer/opdrachtgever is uitsluitend Nederlands rechts van toepassing, ook indien de Afnemer/opdrachtgever in het buitenland woonplaats heeft. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen om een geschil in der minne te regelen.
2. Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde en welke niet tot de competentie van de sector kanton behoren, zullen voor de burgerlijke rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Gebruiker aanhangig worden gemaakt.